شرکت های بیمه ای طرف قرارداد 

 یکی از شرکت های بیمه ای طرف قرارداد این مرکز شرکت بنیان سلامت پاسارگاد می باشد . که در این مجموعه در دو طرح طلایی و نقره ای به اعضاء این شرکت خدمات رسانی می گردد.
 یکی از شرکت های بیمه ای طرف قرارداد این مرکز شرکت بیمه کارآفرین می باشد . که در این مجموعه  به اعضاء این شرکت خدمات رسانی می گردد.
 یکی از شرکت های طرف قرارداد این مرکز شرکت آوای سلامت صبا  می باشد . که در این مجموعه  به اعضاء این شرکت خدمات رسانی می گردد.

 

 

 یکی از شرکت های طرف قرارداد این مرکز شرکت تبسم سپید می باشد . که در این مجموعه  به اعضاء این شرکت خدمات رسانی می گردد.

 

 

 یکی از شرکت های طرف قرارداد این مرکز شرکت آفتاب سلامت می باشد . که در این مجموعه  به اعضاء این شرکت خدمات رسانی می گردد.